Phân biệt Đối xử là Trái Pháp luật

Phân biệt Đối xử là Trái Pháp luật

Covenant HealthCare tuân thủ các luật dân quyền Liên bang được áp dụng và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính. Covenant HealthCare không loại trừ bất kỳ ai hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật hoặc giới tính.

Covenant HealthCare:

  • Cung cấp sự hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để họ có thể giao tiếp hiệu quả với chúng tôi.
  • Cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ miễn phí cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh.

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Nếu bạn cho rằng Covenant HealthCare đã không cung cấp những dịch vụ này hoặc đã có cách phân biệt đối xử khác dựa trên sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với: Điều phối viên Dân Quyền và Hỗ trợ Bệnh nhân, 1447 N. Harrison St., Saginaw, MI 48602, bằng cách gọi đến số 989.583.4317, fax 989.583.4289, email: patientadvocate@chs-mi.com. Bạn cũng có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại. Nếu bạn cần sự giúp đỡ để nộp đơn khiếu nại, Điều phối viên Dân Quyền và Hỗ trợ Bệnh nhân sẵn sàng hỗ trợ bạn trong giờ làm việc bình thường.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại dân quyền đến Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Phòng Dân Quyền, bằng hình thức điện tử thông qua Cổng thông tin Phòng Khiếu nại Dân Quyền trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc điện thoại tại:

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint Process | HHS.gov