Ang Diskriminasyon ay Labag sa Batas

Ang Diskriminasyon ay Labag sa Batas

Ang Covenant HealthCare ay sumusunod sa naaangkop na mga batas sa karapatang pantao ng Pederal at hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian. Ang Covenant HealthCare ay hindi nagtatakwil ng mga tao o nagtatrato sa kanila ng kakaiba dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian.

Ang Covenant HealthCare ay:

  • Nagbibigay ng libreng mga tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang epektibong makipag-usap sa amin.
  • Nagbibigay ng libreng serbisyo sa wika sa mga taong ang pangunahing wika ay hindi Ingles.

Kung kinakailangan ninyo ang serbisyong ito, abisuhan ang inyong provider sa pangangalagang pangkalusugan.

Kung naniniwala kayo na ang Covenant HealthCare ay nabigo sa pagbibigay ng mga serbisyong ito o nagdiskrimina sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kayong maghain ng reklamo sa: Patient Advocate and Civil Rights Coordinator, 1447 N. Harrison St., Saginaw, MI 48602, sa pamamagitan ng pagtawag sa 989.583.4317, fax 989.583.4289, email: patientadvocate@chs-mi.com. Maaari rin kayong personal na maghain ng reklamo. Kung nangangailangan ng tulong sa paghain ng reklamo, ang Patient Advocate and Civil Rights Coordinator ay matatawagan upang makatulong sa inyo sa loob ng karaniwang mga oras na may pasok.

Maaari rin kayong magsampa ng reklamo sa karapatang pantao sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa pamamagitan ng electronic sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng sulat o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint Process | HHS.gov