Diskriminacija je protiv zakona

Diskriminacija je protiv zakona

Covenant HealthCare radi u skladu sa Saveznim zakonima o građanskim pravima i ne diskriminiše na osnovu rase, boje, nacionalnog porekla, starosti, invalidnosti ili pola. Covenant HealthCare ne isključuje osobe niti se odnosi prema njima drugačije na osnovu rase, boje, nacionalnog porekla, starosti, invalidnosti ili pola.

Covenant HealthCare:

  • Pruža besplatnu pomoć i usluge osobama sa invaliditetom radi efikasane komunikacije sa nama.
  • Pruža besplatne prevodilačke usluge osobama kojima engleski jezik nije maternji.

Ukoliko su Vam potrebne ove usluge, obavestite svog lekara.

Ukoliko verujete da kompanija Covenant HealthCare nije pružila ove usluge ili je diskriminisala na neki način na osnovu rase, boje, nacionalnog porekla, starosti, invalidnosti ili pola, možete podneti žalbu Zastupniku pacijenata i koordinatoru građanskih prava na: Patient Advocate and Civil Rights Coordinator, 1447 N. Harrison St., Saginaw, MI 48602, pozivanjem broja 989.583.4317, faks 989.583.4289, e-pošta: patientadvocate@chs-mi.com. Takođe možete lično podneti žalbu. Ukoliko Vam je potrebna pomoć sa žalbom, Zastupnik pacijenata i koordinator građanskih prava je dostupan za pomoć u uobičajeno radno vreme.

Takođe možete podneti žalbu o povredi građanskih prava Američkoj agenciji za zdravlje i javne usluge, Odsek za građanska prava, elektronski preko portala za žalbe Odseka za građanska prava na https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ili preko pošte ili telefona na:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (Telefon za osobe sa oštećenim sluhom)

Complaint Process | HHS.gov