Dyskryminacja jest niezgodna z prawem

Dyskryminacja jest niezgodna z prawem

Polityka Covenant HealthCare jest zgodna z obowiązującymi przepisami federalnymi praw obywatelskich i nie dyskryminuje ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność czy płeć. Covenant HealthCare nie wyklucza ludzi ani nie traktuje ich inaczej ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, niepełnosprawność czy płeć.

Covenant HealthCare:

  • Zapewnia bezpłatne pomoce i usługi osobom niepełnosprawnym, aby mogli skutecznie się z nami komunikować.
  • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, których głównym językiem nie jest angielski.

Jeżeli wymagasz powyższych usług, powiadom swojego lekarza prowadzącego.

Jeśli uważasz, że Covenant HealthCare nie świadczyło tych usług poprawnie lub dyskryminowało w inny sposób na podstawie rasy, koloru skóry, pochodzenia narodowego, wieku, niepełnosprawności lub płci, możesz złożyć zażalenie do Rzecznika Pacjenta lub koordynatora Praw Obywatelskich : Patient Advocate and Civil Rights Coordinator, 1447 N. Harrison St., Saginaw, MI 48602, lub zadzwonić pod nr tel: 989.583.4317, fax 989.583.4289, email: patientadvocate@chs-mi.com. Możesz również złożyć zażalenie osobiście. Jeśli potrzebujesz pomocy w złożeniu zażalenia, Rzecznik Pacjenta lub koordynator Praw Obywatelskich jest do Państwa dyspozycji w godzinach pracy.

Możesz również złożyć skargę praw obywatelskich w amerykańskim Departamencie Zdrowia i Usług Społecznych, Urzędzie Praw Obywatelskich, elektronicznie za pośrednictwem Działu Zażaleń w Urzędzie Praw Obywatelskich, dostępny pod adresem https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint Process | HHS.gov