Diskriminimi është në kundërshtim me ligjin

Diskriminimi është në kundërshtim me ligjin

Covenant HealthCare është në përputhje me ligjet federale përkatëse të të drejtave civile dhe nuk është diskriminues në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë apo gjinisë. Covenant HealthCare nuk bën përjashtim të personave apo t'i trajtojë ata ndryshe për shkak të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë apo gjinisë.

Covenant HealthCare:

  • Ofron ndihmë falas dhe shërbime për personat me paaftësi për të komunikuar në mënyrë efikase me ne.
  • Ofron shërbime falas gjuhe për personat, që anglishten nuk e kanë gjuhë të parë.

Nëse keni nevojë për këto shërbime, njoftoni ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor.

Nëse besoni se Covenant HealthCare nuk ka arritur t'i ofrojë këto shërbime ose ka diskriminuar në një mënyrë tjetër në bazë të racës, ngjyrës, origjinës kombëtare, moshës, paaftësisë apo gjinisë, mund të paraqisni një ankesë te: Patient Advocate and Civil Rights Coordinator, 1447 N. Harrison St., Saginaw, MI 48602, duke telefonuar në 989.583.4317, fax 989.583.4289, email: patientadvocate@chs-mi.com. Ju mund të paraqisni një ankesë edhe personalisht. Nëse keni nevojë për në plotësimin e ankesës, Patient Advocate and Civil Rights Coordinator (Avokati i Pacientit dhe Koordinatori i të Drejtave Civile) është në dispozicionin tuaj për t'ju ndihmuar gjatë orarit normal të punës.

Ju mund të paraqisni edhe një ankim mbi të drejtat civile te U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Departamenti Amerikan i Shëndetit dhe Shërbimeve Njerëzore, Zyra për të Drejtat Civile), në mënyrë elektronike përmes Office for Civil Rights Complaint Portal (Zyrës për Portalin e Ankimit mbi të Drejtat Civile), në dispozicion te https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ose me postë apo me telefon në:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)

Complaint Process | HHS.gov